GOLFIADI 2° TAPPA

04-08-2018 - Giro: 1


Ora Tee
11:00 6 GUALA ROBERTO 18FRANCIA VITTORIO 15ZANCHETTA IVANA 18CARPANI PIERO 9
11:00 7 PASINO GIAN GUIDO 8SPANDONARI GIOVANNI 9CANTALUPPI ANGELO 9NOVAZIO GIANFRANCO 9
11:00 8 SORO ALBERTO 7SORO ENZO 9SUTERA SARDO SALVATORE 8CABRINO EDOARDO 5